آخرین خبرها
خانه / عملکرد شهرداری بابارشانی

عملکرد شهرداری بابارشانی

شهر با با ر شانی :

این شهر در سال ۱۳۷۹ بهدلیل توسعه و رشد مستمر و بواسطه اراده حکومت و خواست مردم تبدیل شهر گردید و شواهد تاریخی قدمت این سکونتگاه را بیش از ۷۰۰سال ذکر کرده اند شهرداری ان در سال ۱۳۸۱ رسما اغاز به کار نمود:

این شهر در ۳۲ کیلومتری شهر بیجار و در مسیر جاده بیجار –همدان شکل گرفته است.

دهستان با با رشا نی که مرکز ان شهر با با رشانی می باشد مشتمل بر یک شهر (بابا رشانی)  ۱۷ سکونتگاه و بالا ی ۲۰ خا نوار و ۲۱ سکونتگاه زیر ۲۰ خانوار در سال ۱۳۵۷ بوده است و در منطقه رودهای بسیار جاری می باشد. که مهمترین انها رودخانه تلوار و ازون دره است این شهر در شمال با شهرستان بیجار – در شمال شرقی:استان زنجان در قسمت جنوب شرقی: استان همدان در قسمت جنوب با شهرستان قروه هم مرز می باشد.

 

عملکرد واحد عمرا نی شهرداری

۱:احداث ضلع شرقی بلوار حافظ به طول ۳۵۰ متر و عرض ۴۵ متر با مساحت ۱۵۷۵۰ مترمربع

  مشخصات   ا لف)حجم خاکبرداری  ۱۷۶۴۶ مترمکعب  ب) حجم خاکریزی  ۱۱۰۰۰ مترمکعب  ج) اجرای لا یه زیر اسا س  ۱۴۴۰ مترمکعب د) اجرای لا یه اساس ۱۴۴۰ مترمکعب ت) خاکریزی رفوژه فضای سبز  ۴۰۰۰ مترمکعب ه) جدول گذاری آبرو (دو طرفه) ۱۴۰۰ متر طول  و جدول گذاری ساده   ۲۸۰۰ متر طول و آسفالت در یک لایه بیندر بضخامت ۷سانتیمتر  و لایه توپکا به ضخامت ۵سانتیمتر  به میزان  ۹۲۱۶۰متر مربع بر سطح ضخامت

 

 

۲: احداث ضلع غرب بلوار حافظ به طول ۱۵۰ متر وعرض ۴۵ متر با مساحت ۶۷۵۰ مترمربع

  مشخصا ت   ا لف)حجم خاکبر داری ۱۰۰۰۰ مترمکعب  ب)حجم خاکریزی ۴۳۲۳ مترمکعب ج) حجم لایه زیر اساس ۶۲۰مترمکعب) حجم لایه اساس ۶۲۰ مترمکعب ت) خاکریزی داخل رفوژه فضای سبز ۱۷۲۰ مترمکعب  ه) جدول گذاری ابرو دو طرفه ۳۰۰متر طول   و)جدول گذاری ساده ۱۲۰۰ متر طول و آسفالت در دو لایه با یک لایه بینتدر و یک لایه توپکا به میزان ۶۰۰۰۰متر مربع بر ضخامت سطح

 

 

۳: احداث پل ورودی شهر با طول ۴۶ متر و عرض ۶ متر بروی رودخانه ازون دره

 مشخصات           ا لف ) حجم خاکبرداری ۴۰۹۲ مترمکعب  ب)حجم سنگ چینی ۵۵۰ مترمکعب  ج) ارماتور گذاری دال  ۱۶ تن   د) بتن ریزی ۲۵۰ مترمکعب

 

۴: تعریض کوچه و خیابان

۱-    تعریض کوچه اتحاد بطول ۱۰۰عرض ۶متر تخریب پنج ساختمان و هشت زاغه در مسیر طرح

۲-    تعریض کوچه اندیشه بطول ۱۵۰عرض ۶متر تخریب دو ساختمان و سه زاغه در مسیر طرح

۳-    تعریض کوچه ارشاد  بطول ۵۰عرض ۶متر تخریب دو ساختمان و دو زاغه در مسیر طرح

۴-    تعریض کوچه مواوی  بطول ۱۰۰عرض ۶متر تخریب دو ساختمان و هشت زاغه در مسیر طرح

۵-    تعریض کوچه آزادگان بطول ۲۰۰عرض ۸متر تخریب شش ساختمان و ده زاغه در مسیر طرح

۶-    تعریض کوچه فجر بطول ۱۰۰عرض ۶متر تخریب سه  ساختمان و ده زاغه در مسیر طرح

۷-    تعریض کوچه شاهد  بطول ۳۵۰عرض ۲متر تخریب شش ساختمان و چهارزاغه در مسیر طرح

۸-    تعریض کوچه کوثر بطول ۱۰۰عرض ۶متر تخریبدو ساختمان و ده زاغه در مسیر طرح

۹-    تعریض خیابان تختی  بطول ۲۰۰عرض ۱۲متر تخریب دو ساختمان و ده زاغه در مسیر طرح

۱۰-تعریض خیابان سعدی  بطول ۲۰۰عرض ۱۴متر تملک اراضی  در مسیر طرح

۱۱-بلوار حافظ ضلع شرقی تملک ۱۵۷۵۰متر مربع اراضی در مسیر طرح

۱۲-بلوار حافظ ضلع شرقی تملک ۹۵۰۰متر مربع اراضی در مسیر طرح

۱۳-تعریض خیابانشهید بهشتی رفیوزه آن  بطول ۲۰۰عرض ۱۴متر تملک اراضی  در مسیر طرح

ازعمده ترین و مشکلترین پروژه های انجام شده توسط شهرداری در سطح شهر می باشد

۷: طراحی واجرای ا لمان میدان شهر

این طرح بر گرفته است از سه مسئله (کشاورزی – صنعت – فرهنگ ) که از ابزارها ی مهم برای هر منطقه محسوب می شود طراحی شده و پایه ها ی ان بر گرفته از قنداق اسلحه که یاد بود هشت سال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 

 

۸:  جدول گذاری معابر در سطح شهر  شهر

۱)شهرک آفتاب ۱۶۰۰متر طول بصورت تکجدولی و کانیوا

۲)شهرک قائم۲۸۰۰متر طول

۳)بلوار حافظ ضلع شرقی و غرب۶۷۰۰متر طول

۴) کوچه آزدگان ۴۰۰متر طول

۵)کوچه بعثت۶۰۰متر طول

۶)کوچه فجر ۳۰۰متر طول

۷)خیابان خداوردی ۶۰۰متر طول

۸)کوچه اندیشه و اتحاد ۸۰۰متر طول

۹)کوچه شاهد ۳۰۰متر طول

۱۰) جدولگذاری باکس بندی فضاهای سبز ۵۲۰۰متر طول

۱۱) خیابان ۱۴متری پشت درمانگاه ۱۰۰متر طول

۱۲) خیابان شهید فضلی ۶۰۰متر طول

۱۳)خیابان شهید بهشتی و رفیوزه ۱۲۰۰متر طول

۱۴)خیابان امام (ره ) ۳۴۰متر طوی

۱۵) خیابان بخشداری  ۳۵۰متر طول

۱۶) خیابان شهرداری  ۳۱۰متر طول

۱۷) خیابان جهاد ۲۰واحدی  ۱۲۰متر طول

۱۸) خیابان مولوی و رفیوزه آن ۲۵۰ متر طول

۱۹) خیابان مسجد  ۱۵۰متر طول

۲۰) خیابان وحدت ۳۲۰متر طول

۲۱) کوچه رستگار ۱۵۰متر طول

 

 

 

 

 

 

  ۹ : تخریب و بازسازی جداول فرسوده در سطح شهر

۱)      تخریب و بازسازی جداول فرسوده بلوار حافظ بصورت  دو طرفه ۵۵۰۰متر طول

۲)      تخریب و بازسازی جداول فرسوده خیابان شهید بهشتی  بصورت  دو طرفه ۳۵۰۰متر طول

۳)      تخریب و بازسازی جداول فرسوده خیابان شهرداری  بصورت  کانیوا و یکطرفه ۸۰۰متر طول

۴)      تخریب و بازسازی جداول فرسوده شهید فضلی  بصورت  دو طرفه ۱۰۵۰متر طول

۵)      تخریب و بازسازی جداول فرسوده خیابان امام ( ره )  بصورت کانیوا و یکطرفه ۴۰۰متر طول

۶)      تخریب و بازسازی جداول فرسوده کوچه فجر   بصورت کانیوا ۴۰۰متر طول

۷)      

 

 

۱۱- احداث پیاده رو در سطح شهر

۱-    پیاده رو سازی خیابان خداوردی ۹۰۰متر مربع

۲-    تخریب و باز سازی پیاده روهای  خیابان شهید فضلی ۱۲۰۰ متر مربع

۳-     تخریب و باز سازی پیاده روهای  خیابان شهید بهشتی ۱۵۵۰ متر مربع

۴-    تخریب و باز سازی پیاده روهای  بلوار حافظ ۶۵۰۰متر مربع

۵-    تخریب و باز سازی پیاده روهای  خیابان شهرداری  ۵۰۰ متر مربع

۶-    پیاده رو سازی خیابان کشاورز ۲۵۰متر مربع

۷-    پیاده رو سازی شهرک آفتاب  ۳۲۰۰متر مربع

۸-    پیاده رو سازی خیابان امام (ره ) ۲۵۰متر مربع

۹-    پیاده رو سازی خیابان ۱۴متر ی پشت درمانگاه  ۱۵۰متر مربع

۱۰-پیاده رو سازی خیابان ۲۰واحدی  ۱۰۰متر مربع

      ۱۱) پیاده رو سازی خیابان امام (ره ) ۳۴۰متر مربع

۱۲) پیاده رو سازی خیابان بخشداری  ۳۵۰متر مربع

۱۳) پیاده رو سازی خیابان ۲۰واحدی   ۱۰۰متر مربع

۱۴) پیاده رو سازی خیابان جهاد ۲۰واحدی  ۱۲۰مترمربع

۱۵) خیابان مولوی و رفیوزه آن ۲۵۰ متر مربع

۱۶) پیاده رو سازی خیابان مسجد  ۵۰۰مترمربع

۱۷) پیاده رو سازی خیابان وحدت ۳۲۰متر مربع

۱۸) پیاده رو سازی خیابان ولیعصر ۶۵۰متر مربع

۱۹) پیاده رو سازی خیابان سعدی ۶۰۰متر مربع

۲۰) پیاده رو سازی ورودی شهر  ۸۰۰متر مربع

 

 

۱۲: آسفالت معابر سطح شهر

۱)      آسفالت ضلع شرقی بلوار حافظ ۱۵۷۵۰متر مربع در دولایه بیندر ۷سانیمتر و توپکا ۵ سانتیمتر

۲)      آسفالت ضلع غربی  بلوار حافظ ۸۰۰۰متر مربع در دولایه بیندر ۷سانیمتر و توپکا ۵ سانتیمتر

۳)      آسفالت ورودی شهر  ۳۰۰۰متر مربع در دولایه بیندر ۷سانیمتر و توپکا ۵ سانتیمتر

۴)      آسفالت خیابان کشاورز ۲۸۰۰متر مربع در یک لایه بیندر ۷سانیمتر

۵)      لکه گیری نوار حفاری شرکت گاز در سطح شهر

۱۳: احداث پارک شهر (الغدیر ) به مساحت ۸۰۰۰متر مربع

۱-   خاکبرداری ۳۰۰۰متر مکعب

۲-  خاکریزی و شن ریزی زیر سنگ فرش پیاده رو ها ۴۵۰۰متر مکعب

۳- جدول گذاری مسیر های پیاده رو و باکسها و ایجاد فضای سبز ۶۵۰۰متر طول

۴- سنگ فرش پیاده رو ها ۴۸۰۰متر مربع

۵-  سنگ چینی بصورت لاشه در زیر جداول و پله ها ۸۰۰متر مکعب

۶- ایجاد مکانهای برای آلاچیق بتعداد ۱۰عدد

۷- حفاری و لوله گذاری جهت آبرسانی به فضای سبز پارک و گورستان شهر

۸- ایجاد روشنایی برای پارک و گورستان

۹-

۱۴: احداث پارک محلی کودکان به مساحت ۳۰۰۰متر مربع

تملک ۳۰۰متر مربع از دو باب خانه مسکونی همجوار و تخریب آنها جهت توسعه پارک

۱-   خاکبرداری ۵۰۰متر مکعب

۲-  خاکریزی و شن ریزی زیر سنگ فرش پیاده رو ها ۴۰۰متر مکعب

۳- جدول گذاری مسیر های پیاده رو و باکسها و ایجاد فضای سبز ۱۰۰۰متر طول

۴- سنگ فرش پیاده رو ها ۸۰۰متر مربع

۵-  سنگ چینی بصورت لاشه در زیر جداول و پله ها ۱۰۰متر مکعب

۶- احداث سرویس بهداشتی و انباری به مساحت ۲۰متر مربع

۷- ایجاد فضای بازی (پلی اتیلین ) برای کودکان به مساحت ۲۸۰متر مربع

۱۲: خرید و نصب علائم  راهنمائی و رانندگی و تابلوهای معابر عمومی  در سطح شهر

 ۱۳: اجرا ی میدان ورودی شهر به مساحت ۶۰۰ مترمربع و احداث میدان بهداشت با ۲۰ متر مربع

۱۴:

۱۵: تکمیل و تجهیز ساختمان اداری شهرداری

با  توجه به اینکه ساختمان شهرداری خرید اری شده از ساختمانها ی ساخته شده جهاد کشا ورزی در سال ۱۳۶۰ از لحاظ معماری داخلی دارای کاربرد مسکونی بود و با تخریب و تغییرات اساسی در معما ری داخلی ساختمان به صورت یک ساختمان اداری تعمیر شد که تجهیزات لا زمه ان که شامل موارد ذیل می باشد برای این ساختمان طراحی گردید ۱:سالن کنفرانس با میز MDF و ۲۱ نفری  ۲:اتاق امور مالی ۳: اتاق بایگانی ۴: اتاق نماز خانه  ۵: اتاق شورا ۶:اتاق ابدارخانه

۱۶: تکمیل و تجهیز ساختمان مسکونی برای شهرداری

۱۷: حفاری ولوله  گذاری   بیش از ۲۰۰ متر طول جهت ابرسانی گورستان شهر

۱۸: اجرای رفیوژه چهارراه مسجد بصورت دو رامپ ورودی و خروجی و اجرای باکس فضای سبز آن

۱۹- لکه گیری آسفالت معابر شهر

۲۰: اجرای دراواسیون بالا دست پل ورودی شهر به طول ۳۰ متر با عرض ۹  متر

۲۱: دیوار کشی پار کینگ شهر داری به طول ۲۵۰ متر و ارتفاع  ۲  متر

 عملکرد واحد معاونت امور مالی

مسئول واحد =

امور مالی شهرداری بابا رشانی متشکل از واحدها ی حسابداری  – درامد – کار پردازی – امور قرار دادها –  انبار و جمعدار اموال  می باشد که با رعایت قانون و مقررات و ایین نا مه مالی شهرداری وظایفی همچون تنظیم  بودجه شهرداری و کنترل ان سبب در امد  خرید کالاها ی مورد نیاز شهرداری از طریق انعقاد  قرار دادهای مختلف – پرداخت هزینه ها ی جاری و عمرانی شهر- پرداخت حقوق و مزایای پرسنل وکسورات منطقه و تنظیم صورتهای مالی را بر عهده دارند و از جمله فعالیتهای این حوزه به شرح ذیل می باشد   ۱: صدور اسناد حسابداری  ۲:پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شهرداری ۳: پرداخت کسورات قانونی از قبیل حق – بیمه – مالیات و …  ۴: خرید اقلام مورد نیاز شهرداری پس از طی مراحل قانونی ۵:: انجام استعلا م در خصوص خرید اقلا م با حداقل بهای ممکن و تنظیم صورت جلسه  ۶: تهیه متمم – اصلاح وتقریق بودجه

عملکرد خدمات شهری :

۱: خرید چهار دستگاه درخت افرا  نورانی و نصب در سطح شهر

۲ : خرید یکسری کامل ست ورزشی و نصب آن در بلوار حافظ

۳: خرید ی یک دستگاه تیغه برف روب برای بنز ده تن

: جمع اوری نخاله ها ی ساختمان و مشخص کردن مکانهایی برای تخلیه نخاله و اطلاع رسانی ۴: دفن زباله ها ۵: رفت وروب معابر ۶: شستشوی معابر و کانالها ی سطح شهر  ۷:  جمع اوری فضولات روزانه ۶ تن  ۲: جمع اوری زباله روزانه یک تن ۸: خرید چهار عدد تابلوی ورودی و خروجی شهر ۹: ترمیم و باز سازی روشنا یی در سطح شهر ۱۰: لایه روبی پلها وجویها به طور مستمر  ۱۱: خاکریز با کسهای فضا ی سبز بلوارها و … به منظور اماده سازی جهت فضای سبز

عملکرد واحد ماشین الات و موتوری

: ۱- خرید یک دستگاه لودر ولوو  هپکو L90F

   ۲- خرید یک دستگاه کمپرسی ده تن کاویان

۳- خرید یک دستگاه سواری سمند LX

۴-  تعمیر بیل بکهو ۵ مورد               ۵: تعمیر ماشین اتش نشانی  ۲ مورد           ۶ –   تعمیر نیسان  ۲ مورد                             ۷-  تعمیر بنز ده تن ۲ مورد                ۸: تعمیر  ۹۱۱   ۱ مورد                          ۹: تعمیر دینام و استارت  ۳ مورد                      ۷: خرید لاستیک کمپرسی ده تن  ۸ حلقه                            ۸: خرید لاستیک نیسان  ۲ حلقه  ۹: خرید روغن موتور   ۵ بشکه  ۱۰: خرید قطعات جانبی به صورت موردی  ۲۰ مورد  ۱۱: خرید باطری ۵ مورد  ۱۲: شماره گذاری خود روها ی بنز ده تن – نیسان

فعالیتهای اجرایی واحد ماشین الات و خدمات شهری

۱: خاکبرداری و تعریض ۱۰ کوچه و خیابان در سطح شهر   ۲: حمل خاک حاصل از تعریض کوچه ها و خیابانها در سطح شهر   ۳: خاکریزی رفیوژه فضا ی سبز بلوار حافظ و  ورودی  و خروجی شهر  ۴: حمل فضولات و زباله به خارج از شهر بیش از ۷ تن   ۵: پی کنی دیوار محوطه پارکینگ  و پی کنی ساختمان پارکینگ شهرداری  ۶: حمل ماسه از سلامت به محل دپوشهرداری  ۷: تخریب و جمع اوری بیش از ۴۰۰۰ متر جداول فرسوده داخل شهر  ۸: حمل اب جهت شستشوی معابر شهر  ۹: حفا ری و لوله گذاری جهت ابرسانی گورستان شهر و فضاهای سبز در سطح شهر ۱۰- نصب برجهای نورانی در ورودی و خروجی و گورستان شهر ۱۱- خرید

عملکرد  واحد قرار دادها و حقوقی

۱- تملک و ثبت مقدار ۱۶۰۰۰متر مربع زمین به نام شهرداری

۲-تملک اراضی مورد نیاز اجرای معابر و تعریض کوچه و خیابانها بیش ۱۲۰۰۰متر مربع

۳- خرید ۲۵۰سهم از سهام سازمان همیاری شهرداریهای استان کردستان

۴-عقد قرارداد آسفالت معابر شهر

۵-عقد قرارداد بهسازی معابر شهر

۶-عقد قرار داد جدول گذاری  معابر شهر

۷- عقد قرار داد اجرای علائم عمومی و افقی راهنمایی و رانندگی داخل شهر

۸-عقد قرار داد احداث دیوار محوطه پارکینگ و منزل مسکونی شهردار

۹-عقد قرار داد  احداث پیاده رو گورستان

۱۰- پیگیری عقد قرار داد بلوار حافظ در قسمت غربی و شرقی

۱۱-استعلام و عقد قرارداد احداث المان میدان ورودی شهر

۱۲- استعلام و عقد قرار داد میز کنفرانس شهرداری

۱۳- استعلام جهت خرید صندلی سالن کنفزانس

۱۴- عقد قرار داد پل ورودی

۱۵- عقد قرارداد یورتکس ساختمان اداری شهرداری

۱۶- عقد قرارداد سنگ فرش کف و دیوار ساختمان شهرداری

۱۷- عقد قرار داد احداث پلها ی ورودی و خروجی روی جویها ی معابر شهر

۱۸- استعلام جهت خرید چهار عدد درخت شکو فه و افرا ها جهت نصب در معا بر شهر

عملکرد واحد اتش نشانی  ایمنی

۱: اطفاء حریق     ۱۰ مورد در بابارشانی و روستاهای اطراف

۲:خرید کپسول اتش نشانی    ۲  عدد  ۵۰ کیلویی

۳: خرید کپسول اتش نشانی    ۲  عدد  ۲۰ کیلویی

۴: اجاره یک رهن مغازه برای ماشین اتش نشانی

۵: شستشوی معابر وکوچه ها در سطح شهر

 ۶: اب رسانی جهت کارهای عمرانی و فضای سبز  ۵۰  مورد

عملکرد واحد فضای سبز

۱: احیاء فضای سبز پارک  کودک

۲: ترون کاری بلوار حافظ ۱۰۰ متر

۳: درخت کاری معابر شهر ۴۰۰۰  اصلح

۴: انجام فعالیتها ی آرایش  – هرس درختان و همچنین چمن زنی و آبیاری

۵: نگهداری فضای شهری توسط پرسنل شهرداری

۶: خاک ریزی و تسطیح جهت ایجاد فضای سبز

۷: تعمیر پمپ و دینام چاه اب فضای سبز

۸: سم پاشی علیه افات درختان در سطح شهر

۹: ریشه کنی علفها ی هرز در سطح شهر

عملکرد واحد فنی و شهر سازی

۱: مطالعه بلوار حافظ در قسمت غربی به طول          ۷۰۰ متر

۲: مطالعه بلوار حافظ در قسمت شرقی به طول        ۱۰۰۰ متر

۳: مطالعه و طراحی طرح تفکیکی اراضی مسکونی     ۵ مورد

۴: مطالعه و طراحی میدان شهر

۵: مطالعه و اجرای معابر شهرک آفتاب

۶ : مطالعه و اجرا ی معابر شهرک قائم

۷:صدور شناسنامه ساختمان  ۱۰۰ مورد – صدور پایان کار  ۶۰ مورد تمدید پروانه ساختمان  یک مورد

۸: صدور احضاریه ساختمان  ۴  مورد

۹: پاسخ استعلامات ادارا ت و صدور گواهی    ۲۰ مورد

۱۰: تغییر کار بری  یازده قطعه  بمساحت ۳۰۰۰متر مربع

۱۱: تعیین برو کف جهت ساخت وسازها ی سطح شهر و همکاری و هماهنگی لازم با نظام مهندسی شهرستان بیجار

 ۱۲: تشکیل جلسات لازم جهت تعریض کوچه و خیابان ۸ مورد

۱۳: واگذاری ۸۰۰ متر زمین به بنیاد مسکن جهت احداث   ۲۰  واحد ساختمان برای محرومین  شهر

۱۴: ترسیم کروکی جهت درخواست کنندگان شناسنامه ساختمان ۱۰۰مورد

۱۵:واگذاری زمین معاوضه به مالکینی که ملک انها در طرح تعریض قرار گرفته   ۱۲ مورد

۱۶: اجراء و خرید   ۵  عدد درب ورودی پارکینگ و ساختمان اداری شهرداری

۱۷- احداث ساختمان آتش نشانی و انباری و نگهبانی

۱۸: تغییر کاربری بیش از ۵۰۰۰متر مربع